De Brug in Nederland

 

 

 

Diny van Bruggen 1945-2009

Diny van Bruggen 1945-2009

Cambodja bleef na het verdwijnen van het schrikbewind van de Rode Kmer onder Pol Pot in 1979 geruïneerd achter. Een kwart van de bevolking was vermoord of van ontbering gestorven. Van gezondheidszorg was geen sprake meer. De situatie verergerde nog toen een VN-vredemacht het aids-virus (HIV) ‘importeerde’. Voor de Nederlandse kinderarts Diny van Bruggen (overleden 2009), was dat reden de Cambodjaanse bevolking te hulp te schieten.

Sinds 2007 worden de contacten met Cambodja onderhouden door haar opvolgers, Beja en Frits Weitkamp. Zij vormen nu de directie van Stichting De Brug. Zij verzorgen ook de voorlichting in Nederland. Aangezien De Brug alleen met vrijwilligers werkt, inclusief de directie, die kantoor aan huis houdt, is het rendement van de giften maximaal. Meer dan 95% van de giften komt ten goede aan de daadwerkelijke hulpverlening.
De Brug in Nederland werkt vanuit een christelijke motivatie en werkt, waar mogelijk, samen met christenen in Cambodja. In Spie-en werken christenen en boeddhisten samen aan de wederopbouw van hun land.

 

Missie
Stichting De Brug wil Cambodjanen steunen bij de wederopbouw van hun land en bij die hulp speciaal aandacht geven aan de allerarmsten en vergeten groepen. 

Visie
Het zijn de Cambodjanen zelf, die het werk doen. Stichting De Brug wil hen daarbij helpen vanuit een houding van respect voor hun aard en cultuur. Zij richt zich vooral op die projecten en vormen van hulpverlening die niet van overheidswege worden aangepakt, of een lage prioriteit hebben. Dat betekent veelal primaire hulpverlening (symptoombestrijding). Niet Stichting De Brug, maar haar lokale partner Spie-en formuleert de behoeften en verwezenlijkt de projecten. Daadwerkelijke inbreng en deelname door de bevolking zelf wordt gestimuleerd en beloond. Er wordt gebruikgemaakt van de lokale bestuurlijke infrastructuur; niet de hulpverlener maar het dorpshoofd bepaalt in samenspraak met Spie-en de prioriteiten. Stichting De Brug/Spie-en staat een allesomvattende benadering voor. Naast primaire hulp, betekent dat vooral aandacht voor structurele verbeteringen.

Stichting De Brug streeft ernaar met vrijwilligers te werken om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden. Zij werkt vanuit een christelijke motivatie en ziet godsdienstvrijheid als essentieel onderdeel van vrijheid in het algemeen, onmisbaar voor voortgaande ontwikkeling. Stichting De Brug richt de hulpverlening op degenen die dat nodig hebben, ongeacht hun geloofsovertuiging, maar streeft in het werk naar samenwerking met plaatselijke christenen. Binnen Spie-en werken boeddhisten en christenen (bestuur en vrijwilligers) samen in één organisatie.

Samengevat:  Stichting De Brug werkt vanuit de volgende principes:

 1. aandacht voor arme en vergeten groepen;

 2. helpers helpen te helpen;

 3. kleinschalig met veel deelname en inbreng van de doelgroep;

 4. voorkeur voor gebieden waar ook met plaatselijke christenen kan worden samengewerkt. 

Waarin de Brug zich onderscheidt

Praktische invulling van de visie leidt tot een organisatie die:

 • 97% van de donaties aan de organisatie in Cambodja ten goede laat komen;

 • in Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt;

 • volledig opereert als ondersteuner en vriend voor een lokale organisatie die het werk doet (gebruik makend van de lokale bestuursstructuren);

 • de continuïteit van de hulpverlening borgt in de lokale structuren (aidswezen niet opvangen in tehuizen, maar door familie en dorpelingen ondersteunen bij het opvangen van wezen)

 • activiteiten kiest op basis van behoefte in het veld en niet door een veronderstelde behoefte van de hulporganisatie;

 • het bestaansrecht volledig ontleent aan haar missie;

 • bewust geen CBF keurmerk voert. Wel wordt er jaarlijks een beoordelingsverklaring door de accountant uitgebracht.

 

Hieronder kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens:

Stichting De Brug respecteert uw privacy. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij opslaan en gebruiken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met dit privacystatement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of aan anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving

Stichting De Brug houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting De Brug
Rondweg 18A
7786 BA  Den Velde

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Als u informatie van Stichting De Brug aanvraagt of een betaling aan ons doet, vragen wij u om persoonsgegevens en registreren die. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanvraag af te handelen

 • Uw donatie/gift te incasseren

 • De relatie met u te onderhouden

 • Nieuwe fondsen te werven

 • Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving

 • De website van Stichting De Brug te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over andere projecten van Stichting De Brug. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Voor de uitvoer van eigen (fondsenwervende) activiteiten, maakt Stichting De Brug gebruik van zorgvuldig geselecteerde leverancier (databewerkers). Gegevens worden door Stichting De Brug nooit aan derden verstrekt.

Als u van ons geen informatie en/of giftverzoeken wilt ontvangen kunt u dit altijd aan ons kenbaar maken door

contact  met ons op te nemen. 

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Stichting De Brug verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de sponsoring/gift en de hieruit voortvloeiende handelingen zoals relatiebeheer, de aanvraag en registratie van machtigingen voor incasso’s en voor debiteurenbeheer.

 • Uw gegevens worden gebruikt voor de verzending van giftverzoeken, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt.

 • Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Stichting De Brug en andere websites
Op de website van Stichting De Brug vindt u op meerdere plekken links naar websites van andere organisaties. Stichting De Brug draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

E-mail
Als u als sponsor, donateur, vrijwilliger of als bezoeker van de website uw e-mailadres aan Stichting De Brug heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten en projecten van Stichting De Brug. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor e-mails via het contact formulier op de website.

Opname van uw persoonsgegevens

Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, wanneer u merkt dat uw gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben geregistreerd.

Dit kan via het contact formulier op de website of d.m.v. een brief naar het adres van Stichting De Brug : Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg

Wijzigingen en datum
Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden.

Dit privacystatement is het laatst gewijzigd op 6 juli 2018.

Vragen : Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan

contact met ons op.

 

Stichting De Brug in Nederland is een christelijk gemotiveerde organisatie. Vanuit deze motivatie verricht zij haar werk. Voor de uitvoering daarvan werkt zij nauw samen met haar Cambodjaanse partner Spie-en. Daarin werken christenen en boeddhisten in goede harmonie samen aan de wederopbouw van hun land. Zij gaan daarbij uit van de christelijke basiswaarden: liefde, zorg, geduld, opofferingsbereidheid, de ander belangrijker achten dan jezelf, rechtvaardigheid enzovoort. De voorzitter van het bestuur van Spie-en, ds. Koy, laat echter geen kans voorbij gaan om te getuigen van zijn Heiland.

Velen ervaren het als een bijzonder getuigenis, dat christenen willen samenwerken met iedereen, hoewel ze slechts een heel klein deel uitmaken van de samenleving. De christenen in Spie-en laten overal waar ze werken, geen kans voorbij gaan om te wijzen op Het Licht der wereld, dat reddend is verschenen. Op die manier willen ze een licht in de duisternis en een zoutend zout in de wereld zijn. De christenen getuigen zo van hun geloof en willen overtuigen, maar nooit dwingen! In het werkgebied van de directeur van Spie-en, ds. Koy, komen mensen tot geloof. Maar dat werk wordt duidelijk gescheiden van de hulpverlening.

Door hun werk leggen de christenen contacten in alle lagen van de bevolking, van de arme tot de minister-president, Hun Sen. Op de shirts van alle medewerkers en vrijwilligers van Spie-en staat een tekst uit 1 Kor. 13: ‘De liefde is het belangrijkste van alles, want liefde vergaat nooit’. Dit geeft vaak aanleiding tot diepgaande gesprekken. Samenvattend: in onze organisatie scheiden we zending/evangelisatie en hulpverlening, maar zowel in het werk als tijdens vergaderingen getuigen de christenen vrijmoedig over hun geloof en zijn zo wervend bezig.

Spie-en is Cambodjaans voor Brug. De uitvoering van het werk in ambodja is in handen van  deze Cambodjaanse organisatie.  Bij alle projecten ligt het initiatief bij de hulpvragers. Zij maken de plannen, bereiden het project voor en dragen er zelf aan bij door middel van verstrekking van grond en arbeid. De Brug/Spie-en neemt de organisatie op zich en vult de ontbrekende gelden aan. In de projectgebieden wordt zo nodig ook noodhulp verstrekt, zoals bij overstromingen. Bij hulpprojecten is het belangrijk dat men echt de doelgroep bereikt en corruptie onderkent en zoveel mogelijk uitsluit. Overal wordt goed samengewerkt met de lokale overheid. Deze draagt actief bij aan het werk en is trots op de resultaten in haar gebied. Omdat de dorpelingen de prioriteiten stellen, zijn de projecten van velerlei aard:

 • herbouw van scholen,

 • aanleg en herstel van infrastructuur (waterputten, wegen, bruggen en duikers),

 • aanleg en herstel van irrigatiewerken;

 • bouw van huizen voor weduwen en gehandicapten,

 • ontwikkeling van de gezondheidszorg en

 • irrigatie / inkomstenverwervingsprojecten.

Bevordering van zelfredzaamheid

 • Beroepsopleidingen voor kansarme jongeren

 • Microkredieten voor de allerarmsten

De Nederlandse directie bezoekt de Cambodjaanse organisatie minimaal tweemaal per jaar. In Nederland werkt de Brug uitsluitend met vrijwilligers en in Cambodja met acht bestuursleden, 123 vrijwilligers en vier betaalde kantoormedewerkers.

 

 

Introduktie

Stichting de Brug beheert de financiële middelen voor het werk van haar zuster organisatie Spien in Cambodja.

Stichting de Brug ontvangt alle donaties van Nederlandse donateurs. Alle binnenkomende donaties (na aftrek van eigen gemaakte kosten) komen ten goede aan haar zuster organisatie in Cambodja. Deze donaties kunnen geoormerkt zijn voor een speciaal project.

Fraude
Fraude kent vele verschijningsvormen. De essentie ervan is echter steeds dezelfde: mensen uit eigen organisatie (of organisaties die in opdracht van Stichting de Brug werken) eigenen zich geld of goederen toe waar ze geen recht op hebben of voeren projecten uit die niet volgens afspraak zijn uitgevoerd. Daardoor tasten ze de rechten van anderen aan. Ze doen dat door bijvoorbeeld projecten niet (of niet juist) uit te voeren maar wel te verklaren dat ze zijn uitgevoerd, door kostenposten op te voeren terwijl die kosten niet zijn gemaakt of geld dat bestemd was voor stichting de Brug niet aan stichting de Brug af te dragen. Daardoor benadelen ze stichting De Brug  in haar doelstellingen.

 Globale beschrijving interne controle
We beschrijven hieronder afzonderlijk hoe het werk in Nederland verloopt (Stichting de Brug) en het werk in Cambodja (organisatie Spien).

 Stichting De Brug (Nederland)       
De directie van stichting De Brug voert samen met een vrijwilliger de financiele administratie uit. Zij verwerkt de betalingen en registreert de inkomende giften. Voor geldtransacties groter dan 50.000 euro zijn twee digitale handtekeningen nodig bij de bank, die van de directeur en die van de voorzitter of penningmeester.

Elk kwartaal wordt de financiële administratie door de directie gerapporteerd naar het bestuur van stichting De Brug. De penningmeester met het bestuur neemt hier kennis van en keurt deze goed.

Jaarlijks stelt stichting de Brug (samen met Spien in Cambodja) een budget samen van de projecten die in Cambodja worden uitgevoerd.

Elk kwartaal ontvangen we de cijfers en rapportages over de voortgang van de projecten vanuit Cambodja en deze worden gepresenteerd aan het bestuur. Eventuele vragen worden door de directie van Spien in Cambodja beantwoord.

De directie bezoekt Spien in Cambodja (onder normale omstandigheden 2 keer per jaar) en gaat samen met de directie van Spien audits uitvoeren van gerealiseerde projecten. 

 Spien (Cambodja)     
De staf van Spien voert de financiële administratie uit onder verantwoording van de algemeen directeur van Spien. Maandelijks stuurt Spien een overzicht van de cijfers gerelateerd aan het jaarbudget naar de directie van stichting De Brug..

Jaarlijks worden de cijfers en projecten van Spien gecontroleerd door een externe en geregistreerde accountant uit Cambodja. Deze accountant controleert de cijfers, procedures en uitgevoerde projecten ter plaatse door steekproeven.

Spien heeft haar eigen fraudeprotocol.

Hoe te handelen bij vermoeden van fraude
Bij het vermoeden van fraude in Nederland of Cambodja start een intern onderzoek. De onderliggende rapporten en eventuele bewijsstukken worden opgevraagd en beoordeeld door het bestuur van Stichting De Brug. Van alle stappen die worden genomen wordt het bestuur geïnformeerd.

Melden van fraude
Als beleid wordt als meldpunt het bestuur van stichting De Brug aangewezen. Fraude kan gemeld worden bij één of meerdere bestuursleden.

Disciplinaire maatregelen tegen betrokkenen
Indien fraude wordt geconstateerd, wordt samen met het bestuur de definitieve maatregeling vastgesteld. Als er fraude wordt geconstateerd volgt minimaal een indringend gesprek met de betrokken persoon of uitvoerende organisatie. De normale gang van zaken is dat er ook aangifte wordt gedaan bij de politie. Indien de fraude gepleegd is door een medewerker van stichting De Brug of Spien, zal normaal gesproken een ontslagprocedure worden gestart. Daarnaast zal stichting De Brug het verduisterde bedrag vermeerderd met gemaakte kosten verhalen op de frauderende partij

 Melding aan donoren, communicatie bij geconstateerde fraude
Indien er sprake is van een fraude en dit betreft een project dat is gefinancierd door een of meerdere donateurs zullen de betrokkenen daarvan op de hoogte worden gebracht.

Het bestuur van stichting de Brug zal samen met de betrokken donateur(s) deze situatie bespreken en wanneer nodig, actie ondernemen en besluiten of deze fraude publiek moet worden gemaakt of niet.

Bekendheid bij bestuur en staf en vrijwilligers
Het fraudeprotocol wordt gepubliceerd op de internetsite van stichting De Brug. Daarnaast wordt het fraudeprotocol aan alle medewerkers (ook vrijwilligers) van stichting De Brug toegezonden

 Vaststellen fraudeprotocol

Het fraude protocol is vastgesteld in de bestuursvergadering van stichting de Brug op 18 mei 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursleden De Brug
Voorzitter: Dhr. Gerrit Bril, Hilversum
Secretaris: Jenny Hamhuis-Lennips
Penningmeester: Dhr. Albert ter Burg, Hardenberg
Lid: Mw. Gerda van der Wel, Hardenberg
Lid: Mw. Miranda Kramer -ten Napel, Bergentheim
Lid: Dhr. Pieter Waardenburg, Ommen

 

Vrijwilligers: Dhr. Bertus Hamhuis, Hardenberg (Donateurs administratie en website beheer)

Lokatie Directeur Cambodja

Dhr. Gerjan Lennips

Pin It on Pinterest